جناب آقای مهندس امين اله موسوي نقلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41067

تاریخ ورود به سازمان : 2/11/1387