جناب آقای مهندس امير محروصي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41066

تاریخ ورود به سازمان : 1/11/1387