جناب آقای مهندس سيد محسن طباطبايي منش

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41065

تاریخ ورود به سازمان : 1/11/1387
 


شماره پروانه: 41065
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/1/21
تاریخ پایان اعتبار: 1398/1/21
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1