سرکار خانم مهندس مرضيه حاجي کريمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41064

تاریخ ورود به سازمان : 29/10/1387