سرکار خانم مهندس فروغ عبدالمحمدي کينج

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41063

تاریخ ورود به سازمان : 24/9/1387
 


شماره پروانه: 41063
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3