جناب آقای مهندس حميد رضايي بادافشاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41062

تاریخ ورود به سازمان : 24/10/1387
 


شماره پروانه: 41062
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/3/9
تاریخ پایان اعتبار: 1395/3/9
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: