جناب آقای مهندس مجيد رحماني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41056

تاریخ ورود به سازمان : 23/9/1387
 


شماره پروانه: 41056
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/3/24
تاریخ پایان اعتبار: 1400/3/24
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3