سرکار خانم مهندس آيين حريت

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41050

تاریخ ورود به سازمان : 6/9/1387
 


شماره پروانه: 41050
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/12/11
تاریخ پایان اعتبار: 1398/12/11
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3