جناب آقای مهندس محمد رضا پرتوي اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41049

تاریخ ورود به سازمان : 11/9/1387