جناب آقای مهندس محمد رضا قوامي دهکردي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41045

تاریخ ورود به سازمان : 4/9/1387
 


شماره پروانه: 41045
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/24
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/24
رسته 1: کانه آرايي و فراوري
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2