جناب آقای مهندس اکبر کاظمي نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41044

تاریخ ورود به سازمان : 16/12/1384