جناب آقای مهندس مهدي نصير زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41042

تاریخ ورود به سازمان : 29/8/1387