جناب آقای مهندس مهدي شبانکاره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41041

تاریخ ورود به سازمان : 28/8/1387