جناب آقای مهندس محمد حسن عطايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41040

تاریخ ورود به سازمان : 28/8/1387