جناب آقای مهندس محسن مقدسين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41039

تاریخ ورود به سازمان : 23/8/1387
 


شماره پروانه: 41039
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/9/1
تاریخ پایان اعتبار: 1397/9/1
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: