جناب آقای مهندس حامد اعرابي جشوقاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41035

تاریخ ورود به سازمان : 20/8/1387
 


شماره پروانه: 41035
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/9/17
تاریخ پایان اعتبار: 1400/9/17
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3