جناب آقای مهندس سيد مزدا ترابيان فرد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41034

تاریخ ورود به سازمان : 21/8/1387