جناب آقای مهندس حسين سليماني درچه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41032

تاریخ ورود به سازمان : 19/8/1387
 


شماره پروانه: 41032
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/6/13
تاریخ پایان اعتبار: 1398/6/13
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: