جناب آقای مهندس عليرضا خاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41031

تاریخ ورود به سازمان : 15/8/1387
 


شماره پروانه: 41031
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/6/15
تاریخ پایان اعتبار: 1400/6/15
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: