جناب آقای مهندس فرهاد توحيدي اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41029

تاریخ ورود به سازمان : 12/8/1387