سرکار خانم مهندس زهره معزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41021

تاریخ ورود به سازمان : 30/7/1387