جناب آقای مهندس امير طالبي رستم آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41016

تاریخ ورود به سازمان : 18/7/1387