سرکار خانم مهندس ميترا منظري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41013

تاریخ ورود به سازمان : 15/7/1387
 


شماره پروانه: 41013
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/6
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3