سرکار خانم مهندس فرزانه صالحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41012

تاریخ ورود به سازمان : 14/7/1387