جناب آقای مهندس برهان زرکش فرد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41010

تاریخ ورود به سازمان : 8/7/1387