جناب آقای مهندس مسعود حاج رسوليها

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41009

تاریخ ورود به سازمان : 8/7/1387