جناب آقای مهندس رضا جنت عليپور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41008

تاریخ ورود به سازمان : 31/6/1387
 


شماره پروانه: 41008
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1388/6/15
تاریخ پایان اعتبار: 1391/6/15
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3