جناب آقای مهندس عليرضا ساعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41007

تاریخ ورود به سازمان : 25/8/1382
 


شماره پروانه: 41007
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/28
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/28
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: ارشد