جناب آقای مهندس مسعود مهدويان فر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41006

تاریخ ورود به سازمان : 22/6/1387