جناب آقای مهندس علي نادري قمبواني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41005

تاریخ ورود به سازمان : 21/6/1387