جناب آقای مهندس امير اديب حاجي باقري شمس آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41002

تاریخ ورود به سازمان : 26/1/1387
 


شماره پروانه: 41002
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/9/24
تاریخ پایان اعتبار: 1399/9/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3