جناب آقای مهندس بهروز خسروي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 41001

تاریخ ورود به سازمان : 4/6/1387