جناب آقای مهندس جواد محبي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40998

تاریخ ورود به سازمان : 28/5/1387
 


شماره پروانه: 40998
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/11/29
تاریخ پایان اعتبار: 1397/11/29
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: