جناب آقای مهندس حميد حسيني خراساني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40991

تاریخ ورود به سازمان : 6/5/1387