جناب آقای مهندس آرش محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40988

تاریخ ورود به سازمان : 5/5/1387
 


شماره پروانه: 40988
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/11/12
تاریخ پایان اعتبار: 1396/11/12
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3