جناب آقای مهندس حامد مختاريان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40987

تاریخ ورود به سازمان : 5/5/1387
 


شماره پروانه: 40987
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/2
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2