جناب آقای مهندس علي وارسته

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40985

تاریخ ورود به سازمان : 3/5/1387
 


شماره پروانه: 40985
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/6/16
تاریخ پایان اعتبار: 1399/6/16
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: