جناب آقای مهندس محسن آقابابايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40982

تاریخ ورود به سازمان : 6/1/1393
 


شماره پروانه: 40982
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/6/24
تاریخ پایان اعتبار: 1400/6/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3