سرکار خانم مهندس مريم مرادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40979

تاریخ ورود به سازمان : 31/4/1387
 


شماره پروانه: 40979
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/11/24
تاریخ پایان اعتبار: 1397/11/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3