جناب آقای مهندس الياس زندي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40978

تاریخ ورود به سازمان : 19/3/1387