سرکار خانم مهندس فاطمه نجفي دستگردي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40973

تاریخ ورود به سازمان : 7/3/1387