جناب آقای مهندس مجيد رضا بنده کريم

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40969

تاریخ ورود به سازمان : 31/2/1387
 


شماره پروانه: 40969
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/7/17
تاریخ پایان اعتبار: 1393/7/17
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3