جناب آقای مهندس حسين زماني قلعه شاهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40968

تاریخ ورود به سازمان : 29/2/1387
 


شماره پروانه: 40968
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3