جناب آقای مهندس مرتضي رحيمي نژاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40961

تاریخ ورود به سازمان : 11/2/1387