جناب آقای مهندس محمد مهدي خياميم

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40958

تاریخ ورود به سازمان : 31/1/1387
 


شماره پروانه: 40958
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/30
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2