جناب آقای مهندس ثاني عابديني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40957

تاریخ ورود به سازمان : 29/1/1387
 


شماره پروانه: 40957
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/1/17
تاریخ پایان اعتبار: 1399/1/17
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: ارشد