جناب آقای مهندس جواد بهزادي نژاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40956

تاریخ ورود به سازمان : 29/1/1387