جناب آقای مهندس محمد صالحي اشترجاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40947

تاریخ ورود به سازمان : 6/11/1386