جناب آقای مهندس محسن ناظمي اشني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40946

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382