جناب آقای مهندس هادي عظيما نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40943

تاریخ ورود به سازمان : 1/10/1386
 


شماره پروانه: 40943
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1398/2/28
تاریخ پایان اعتبار: 1401/2/28
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3